NAVN

§ 1

Organisationen har navnet Terre des Hommes Danmark (TDH Danmark) med undertitlen ”Hjælp til nødstedte børn og HJÆLP til SELVHJÆLP”. Organisationen er medlem af Det internationale Terre des Hommes.

FORMÅL

§ 2

Terre des Hommes Danmark, har til formål i en række udviklingslande at hjælpe nødstedte børn i overensstemmelse med det, for Det internationale Terre des Hommes gældende, charter af 30. april 1966 (se bilag) med følgende uddybelse:

TDH Danmark hjælper via fadderskaber og sponsorater fattige familiers børn til at opnå skolegang og uddannelse. Yderligere behov for barnet i form af mad, vaccinationer og andre nødvendige sundhedsomkostninger er også dækket af det månedlige fadderskabsbidrag. Også HJÆLP til SELVHJÆLP er et højt prioriteret indsatsområde, hvor TDH Danmark iværksætter en række lokale landsby-projekter, der hver for sig skal være med til at stimulere udviklingen, selvforsyningen og indkomstgrundlaget i lokalområdet.

Uddrag af Terre des Hommes Charter 

I

 1. Når et barn, ligegyldigt hvor og hvornår, i verden er underkastet sult, elendighed, ensomhed eller lidelse og smerte, vil Terre des Hommes sætte ind for omgående og effektiv hjælp til barnet.
 2. Når et barn er blevet fundet, og man har indhentet myndighedernes og de ansvarlige personers tilladelse, vil Terre des Hommes søge at redde barnet med de til denne specielle nødsituation bedst egnede midler.
 3. Barnet vil blive ernæret, plejet, helbredt og tilført gode plejeforældre og søgt garanteret et liv, der svarer til barnets rettigheder, forventning og krav. Der garanteres barnet kærlig og kyndig hjælp i dets eget land – eller, hvis omstændighederne forhindrer dette, i et andet land.

II

 1. Terre des Hommes’ medarbejdere virker i retfærdighedens navn og uden nogen form for politisk, trosmæssig eller racemæssig forudindtagethed. Deres arbejde udføres ikke ud fra nedladenhed, men kun som en broderlig hjælp fra menneske til menneske, vidtgående anonymt.Terre des Hommes dannes af beslutsomme, frivillige og velmenende hjælpekræfter, der kun har det ene og fælles mål; at komme nødstedte børn til undsætning. For disse børn vil de være livets formidlere, og de vil garantere disse børn, at de overlever og yde hjælp og trøst.
 2. Terre des Hommes vil forsøge at vække menneskehedens samvittighed og ansvarsfølelse over for barnet og føre menneskene sammen humanitært for at afhjælpe utallige børns ubeskrivelige nød og for at skabe muligheder, så disse børn i tryghed kan se fremtiden i møde.

III

 1. Det internationale Terre des Hommes består af de nationale foreninger Terre des Hommes, der repræsenteres af hvert lands delegerede. De delegeredes antal fra hvert land er uafhængigt af antallet af grupper i landene.
 2. Ingen forening eller komité er berettiget til at antage betegnelsen Terre des Hommes, med mindre vedkommende forening eller komité erklærer sin loyalitet overfor dette charter og er optaget i det internationale forbund, Terre des Hommes.Dette medlemskab skal bekræftes skriftligt af det internationale Terre des Hommes og gå forud for stiftelsen af enhver national afdeling af Terre des Hommes.

MEDLEMMER

§ 3

Personer, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen mod betaling af det af generalforsamlingen fastlagte kontingent.

Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem.

§ 4

Organisationen ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer.

Formand og kasserer vælges på den ordinære generalforsamling (se § 9)

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Såfremt formand eller kasserer måtte træde ud af bestyrelsen i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig selv for resten af valgperioden. Ingen af de to personer kan være konstitueret længere end til den næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende eller, i hans/hendes fravær, næstformandens stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Bestyrelsesmøde holdes, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder foretages af formanden med så vidt muligt 2 ugers varsel, dog således, at et flertal af bestyrelsens medlemmer kan godkende mødetidspunktet. Der holdes minimum 4 bestyrelsesmøder om året.

Bestyrelsen har pligt til at føre en pagineret forhandlingsprotokol.

Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør administrationsudvalget, der har til opgave at være den koordinerende og kontrollerende funktion i organisationens daglige drift. Administrationsudvalgets forhandlinger føres i samme protokol, som bestyrelsen anvender.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af enkelte opgaver inden for foreningens formål, herunder projektansvarlige omkring fadderskaber. Der kan også etableres støttegrupper med henblik på at skabe interesse for at give informationer om TDHs arbejde i de forskellige dele af landet.

§4a

Bestyrelsen kan med 2/3-dele flertal ekskludere personer.
Eksklusionen har omgående virkning.
En ekskluderet person kan ikke forlange eksklusionen forelagt generalforsamlingen.

§ 5

Organisationen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan meddele bank- og girofuldmagt.

§ 6

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i årets løb, skal bestyrelsen supplere sig med suppleanten med højeste anciennitet.

VEDERLAG

§ 7

Medlemmer af bestyrelse og de af bestyrelsen nedsatte udvalg modtager intet vederlag for deres arbejde, men er alene berettiget til at modtage godtgørelse for direkte udgifter til rejser og lignende efter regning, efter forudgående aftale med Administrationsudvalget efter den til enhver tid gældende instruks (vejledning, manual mv.)

GENERALFORSAMLING

§ 8

Generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed og træffer sine beslutninger med simpelt stemmeflertal med de nedenfor i § 12 anførte undtagelser.

Hvert medlem har ret til at deltage i generalforsamlingen, og hvert medlem har en stemme. Stemmeret på generalforsamlingen har alene personer, der har været medlem i mindst 3 mdr. inden generalforsamlingen. Man skal også have været medlem i mindst 3 måneder for at kunne blive valgt til bestyrelsen/suppleant.

Ligeledes for at opnå stemmeret på den ordinære generalforsamling skal medlemskontingentet for det kalenderår, hvor generalforsamlingen holdes være indbetalt.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Der kan gives fuldmagt til et medlem til et konkret punkt. Der kan kun gives én fuldmagt pr. medlem.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om stemmeafgivning og sagernes behandling i øvrigt. Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten ønsker det, eller hvis mindst 15 af de tilstedeværende medlemmer forlanger dette.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel enten ved bekendtgørelse i medlemsbladet eller ved brev/e-mail til hvert medlem.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og budget.

§ 9

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april eller inden udgangen af maj måned på et af bestyrelsen fastsat sted.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
 2. Beretning om organisationens virksomhed i årets løb.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og forslag til kommende års budget(ter) herunder fastsættelse af kontingent til godkendelse.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 5. I ulige årstal vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Valgene er gældende for 2 år. I lige årstal vælges formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Valgene er gældende for 2 år.
 6. Valg af en revisor (registreret/statsautoriseret).
 7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på dagsordenen (herunder ekstraordinær generalforsamling), være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (herunder ekstraordinær generalforsamling).

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal holdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller begæring med angivelse af dagsorden fremsættes af mindst 50 medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling holdes senest 8 uger efter, at begæring herom er fremsat

REGNSKAB

§ 11

Organisationens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Ved årsskifte indberettes indbetalinger fra medlemmer og faddere samt øvrige donerede beløb til Skat.

Den af generalforsamlingen valgte revisor har ret til at få meddelt alle oplysninger vedrørende regnskabet af bestyrelsen.

Bestyrelsen fremlægger hvert år på generalforsamlingen forslag til kommende års budget(ter), som skal godkendes af generalforsamlingen. Forslaget udsendes sammen med indkaldelsen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER M.V.

§ 12

Vedtægtsændringer og beslutning om organisationens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, såfremt mindst ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

Ved organisationens opløsning skal efter generalforsamlingens bestemmelse en eventuel formue skænkes til en anden dansk forening, som har et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål til gavn for børn i udlandet.

Terre des Hommes Danmark

VEDTÆGTER

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. september 1967 med ændringer den 8. september 1968, den 13. september 1970, den 28. oktober 1973, den 28. september 1974, den 27. september 1975, den 30. september 1978, den 26. september 1981, den 29. september 1984, den 21. september 1985, den 24. september 1994, den 30. september 1995, den 27. september 1997, den 2. oktober 1999 og den 7. oktober 2000. 22. september 2001. 26. april 2003, 30. maj 2015, 30. april 2016