NAVN

§ 1

Foreningen har navnet Terre des Hommes Danmark (TDH Danmark) med undertitlen ”Hjælp til børn i nød”.

FORMÅL

§ 2

Terre des Hommes Danmark har til formål  at hjælpe nødstedte børn i overensstemmelse Det internationale Terre des Hommes’ charter af 30. april 1966 (se bilag) med følgende tilføjelse:

TDH Danmark hjælper via fadderskaber og sponsorater fattige  børn medskolegang og uddannelse, mad, vaccinationer og andre nødvendige sundhedsomkostninger. Også  hjælp til selvhjælp projekter, der kan stimulere udvikling, selvforsyning og indkomstgrundlaget i et lokalområde, er højt prioriteret.

Foreningen  er medlem af Det internationale Terre des Hommes.

Uddrag af Terre des Hommes Charter 

I

 1. Når et barn, ligegyldigt hvor og hvornår, i verden er underkastet sult, elendighed, ensomhed eller lidelse og smerte, vil Terre des Hommes sætte ind for omgående og effektiv hjælp til barnet.
 2. Når et barn er blevet fundet, og man har indhentet myndighedernes og de ansvarlige personers tilladelse, vil Terre des Hommes søge at redde barnet med de til denne specielle nødsituation bedst egnede midler.
 3. Barnet vil blive ernæret, plejet, helbredt og tilført gode plejeforældre og søgt garanteret et liv, der svarer til barnets rettigheder, forventning og krav. Der garanteres barnet kærlig og kyndig hjælp i dets eget land – eller, hvis omstændighederne forhindrer dette, i et andet land.

II

 1. Terre des Hommes’ medarbejdere virker i retfærdighedens navn og uden nogen form for politisk, trosmæssig eller racemæssig forudindtagethed. Deres arbejde udføres ikke ud fra nedladenhed, men kun som en broderlig hjælp fra menneske til menneske, vidtgående anonymt.Terre des Hommes dannes af beslutsomme, frivillige og velmenende hjælpekræfter, der kun har det ene og fælles mål; at komme nødstedte børn til undsætning. For disse børn vil de være livets formidlere, og de vil garantere disse børn, at de overlever og yde hjælp og trøst.
 2. Terre des Hommes vil forsøge at vække menneskehedens samvittighed og ansvarsfølelse over for barnet og føre menneskene sammen humanitært for at afhjælpe utallige børns ubeskrivelige nød og for at skabe muligheder, så disse børn i tryghed kan se fremtiden i møde.

III

 1. Det internationale Terre des Hommes består af de nationale foreninger Terre des Hommes, der repræsenteres af hvert lands delegerede. De delegeredes antal fra hvert land er uafhængigt af antallet af grupper i landene.
 2. Ingen forening eller komité er berettiget til at antage betegnelsen Terre des Hommes, med mindre vedkommende forening eller komité erklærer sin loyalitet overfor dette charter og er optaget i det internationale forbund, Terre des Hommes.Dette medlemskab skal bekræftes skriftligt af det internationale Terre des Hommes og gå forud for stiftelsen af enhver national afdeling af Terre des Hommes.

MEDLEMMER

§ 3

Personer og virksomheder, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen mod betaling af det af generalforsamlingen fastlagte kontingent.

Virksomheder, der tegner medlemskab, har ikke stemmeret. Kun et personligt medlemskab giver stemmeret.

Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem.

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer.

Formand og kasserer vælges på den ordinære generalforsamling (se § 9).

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Såfremt formand eller kasserer måtte træde ud af bestyrelsen i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig selv for resten af valgperioden. Ingen af de to personer kan være konstitueret længere end til den næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende eller, i hans/hendes fravær, næstformandens stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Bestyrelsesmøde holdes når formanden eller minimum to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder foretages af formanden. Så vidt muligt med to ugers varsel og på et tidspunkt, der kan godkendes af et flertal af bestyrelsens medlemmer.

Der skrives referat fra bestyrelsesmødet. Referatet fremsendes i udkast til bestyrelsens medlemmer og fremlægges til bestyrelsens godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde

Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør administrationsudvalget, der har til opgave at være den koordinerende og kontrollerende funktion i foreningens  daglige drift.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af opgaver inden for foreningens formål.

§4a

Bestyrelsen kan med 2/3-dele flertal ekskludere personer.
Eksklusionen har omgående virkning.
En ekskluderet person kan ikke forlange eksklusionen forelagt generalforsamlingen.

§ 5

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan meddele bank- og girofuldmagt.

§ 6

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i årets løb, skal bestyrelsen supplere sig med suppleanten med højeste anciennitet.

VEDERLAG

§ 7

Bestyrelsesmedlemmer modtager intet vederlag for deres arbejde, men er alene berettiget til at modtage godtgørelse for direkte udgifter til rejser og lignende efter regning, efter forudgående aftale med Administrationsudvalget efter den til enhver tid gældende instruks (vejledning, manual mv.)

GENERALFORSAMLING

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal med de nedenfor i § 12 anførte undtagelser.

Medlemmer af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Stemmeret på generalforsamlingen har alene personer, der har været medlem i mindst 3 mdr. inden generalforsamlingen. Man skal også have været medlem i mindst 3 måneder for at kunne blive valgt til bestyrelsen/suppleant.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der afgør spørgsmål om stemmeafgivning og sagernes behandling i øvrigt. Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten ønsker det, eller hvis mindst 15 af de tilstedeværende medlemmer forlanger dette.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og/  eller per e-mail til hvert medlem.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden i henhold til §9.

§ 9

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april eller maj måned på et af bestyrelsen fastsat sted.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
 2. Beretning om foreningens virksomhed i årets løb.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 6. I ulige årstal vælges kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Valgene er gældende for 2 år. I lige årstal vælges formand og 3-4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Valgene er gældende for 2 år.
 7. Valg af revisor (registreret/statsautoriseret).
 8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på dagsordenen (herunder ekstraordinær generalforsamling), være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (herunder ekstraordinær generalforsamling). Forslagsstillere skal deltage i generalforsamlingen og fremlægge forslaget.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal holdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller såfremt begæring med angivelse af dagsorden fremsættes af mindst 50 medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling holdes senest 8 uger efter, at begæring herom er fremsat.

REGNSKAB

§ 11

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Ved årsskifte indberettes fradragsberettigede indbetalinger  til Skat i henhold til lovgivningen.

Den af generalforsamlingen valgte revisor har ret til at få meddelt alle oplysninger vedrørende regnskabet af bestyrelsen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER M.V.

§ 12

Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, såfremt mindst ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

Ved foreningens opløsning skal efter generalforsamlingens bestemmelse en eventuel formue skænkes til en anden forening, som har et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål til gavn for børn i udlandet.

Terre des Hommes Danmark

VEDTÆGTER

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. september 1967 med ændringer den 8. september 1968, den 13. september 1970, den 28. oktober 1973, den 28. september 1974, den 27. september 1975, den 30. september 1978, den 26. september 1981, den 29. september 1984, den 21. september 1985, den 24. september 1994, den 30. september 1995, den 27. september 1997, den 2. oktober 1999 og den 7. oktober 2000. 22. september 2001. 26. april 2003, 30. maj 2015, 30. april 2016, 28 maj 2017