Generalforsamling i Terre des Hommes Danmark

I overensstemmelse med vedtægterne afholdes der ordinær generalforsamling hvert år i april eller maj måned på et af bestyrelsens fastsat sted. Generalforsamlingen er kun for medlemmer af foreningen.

Datoen vil blive offentliggjort på denne side, når den er endeligt besluttet og alle medlemmer vil få tilsendt en invitation senest tre uger før.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
  2. Beretning om organisationens virksomhed i årets løb.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og forslag til kommende års budget(ter) herunder fastsættelse af kontingent til godkendelse.
  4. Behandling af evt. indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  5. I ulige årstal vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Valgene er gældende for 2 år. I lige årstal vælges formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Valgene er gældende for 2 år.
  6. Valg af en revisor (registreret/statsautoriseret).
  7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på dagsordenen (herunder ekstraordinær generalforsamling), være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (herunder ekstraordinær generalforsamling).