Generalforsamling i Terre des Hommes Danmark

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Terre des Hommes Danmark

Generalforsamlingen afholdes på Præstegården, Borup Byvej 87, 8920 Randers v/bestyrelsesmedlem Anders Blokager Olsen.

Søndag den 28. maj kl. 14.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og tre stemmetællere
  2. Beretning om foreningens arbejde i årets løb
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og forslag til kommende års budget, herunder fastlæggelse af kontingent til godkendelse.

Bestyrelsen stiller forslag om uændret kontingent for den kommende periode.

Årsrapporten er opdelt i:

  1. Foreningens økonomi til drift og markedsføring mm.
  2. Sponsormidler, der ubeskåret videreformidles

I henhold til forretningsorden og vedtægter, skal foreningens ledelse og bestyrelse altid søge at opnå størst mulig værdi for pengene, således at foreningen kan hjælpe flest mulige børn, bedst muligt. Det henstilles derfor til generalforsamlingen at godkende, at bestyrelsen budgetmæssigt kan agere indenfor de økonomiske rammer, som indtægterne tillader uden at balancen går i underskud.

  1. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som er enstemmigt besluttet på bestyrelsesmødet den 18. februar 2017.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på dagsordenen (herunder ekstraordinær generalforsamling), være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (herunder ekstraordinær generalforsamling).

  1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne.
  2. Valg af revisor.
  3. Eventuelt.

Bemærk venligst: Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer af foreningen. Hvis du endnu ikke er medlem af foreningen, og gerne vil deltage i generalforsamlingen, så bedes du tegne et medlemskab og betale kontingent inden generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har alene personer, der har været medlem i mindst tre måneder inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen, 1. maj 2017