Generalforsamling i Terre des Hommes Danmark

Generalforsamlingen afholdes på Middelfart Kultur og Bibliotek i lokalet: ‘Tænketanken’ Havnegade 6, 5500 Middelfart

      Søndag den 29. april kl. 13.00

  1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
  2. Beretning om foreningens virksomhed i årets løb.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
  5. Valg af formand og falg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

*Forslag fra medlemmer skal, for at kunne optages på dagsordenen (herunder ekstraordinær generalforsamling), være formanden i hænde senest 14 dage i forvejen. Forslagsstillere skal deltage i generalforsamlingen og fremlægge forslaget.

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen

Dina Rosenmeier